Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780 z póź. zmianami)

 

 Zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r.

  1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole do 7 czerwca 2020 r., kontynuacja nauki w formie zdalnej.

  2. Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. słuchacze programowo najwyższych semestrów po wyrażeniu zgody mają możliwość realizacji zajęć z zakresu kształcenia praktycznego na terenie szkoły.

 Z  powyższych zajęć  mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 W zajęciach nie może uczestniczyć słuchacz, w domu którego jest kwarantanna.

  1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.


 

Termin  składania  dokumentów do 26 czerwca 2020 r.

 

ZAPRASZAMY


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu (dotychczas Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu) jest zespołem szkół, kształcącym
w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych.

W skład naszego centrum wchodzi: 

– Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu,

– Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu.

Siedzibą Centrum jest Mielec, ul. Kościuszki 7, organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu działa w formie jednostki budżetowej, jest szkołą publiczną, niepłatną.