Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Mielcu utworzono dnia 1 września 1962 r. na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 10 maja 1962 r. i Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu. Poprzedniczką Liceum Medycznego była najpierw roczna, a następnie 2 – letnia  Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarskich, która funkcjonowała w Mielcu w latach 1953-1966.

Organizacja nowo powstałej szkoły została zlecona dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – Grzegorzowi Sieniutyczowi, przełożonej pielęgniarek Szpitala Powiatowego w Mielcu – Barbarze Ostolskiej i starszemu wizytatorowi Szkół Medycznych w Rzeszowie – Izabeli Krzemińskiej. Pierwszymi wykładowcami przedmiotów ogólnokształcących byli długoletni i zasłużeni wykładowcy I LO, natomiast przedmiotów klinicznych nauczali lekarze zatrudnieni w placówkach Służby Zdrowia.

Pierwszy nabór uczennic do LM odbył się 1962r – przyjęto 48 uczennic na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego i matematyki.

Początkowo LM mieściło się w budynku I LO „pod zegarem”, dlatego zajęcia szkolne dla uczennic LM odbywały się w godzinach popołudniowych. Dopiero w roku 1967 kiedy I LO otrzymało nowy lokal dla potrzeb LM zostały wydzielone 4 sale lekcyjne, dzięki czemu zajęcia szkole mogły się odbywać w godzinach rannych. W 1972 r. z inicjatywy B. Wołcyrza ówczesnego dyrektora LM podjęta została inicjatywa budowy własnych pomieszczeń dla potrzeb LM. Rok szkolny 1977/78 przywitano już w nowym budynku szkolnym.  W budynku tym znalazły swoje miejsce liczne klasopracownie, sale ćwiczeń pielęgniarskich, gabinety lekarskie i stomatologiczne, sala gimnastyczna, biblioteka, kuchnia, jadalnia, świetlica szkolna, szatnie, harcówka, a także pomieszczenia dla dyrekcji i pracowników administracji.

Rok 1993 był ostatnim w naborze do LM. Decyzją WHO przygotowanie do zawodu pielęgniarskiego odbywać się miało tylko w systemie policealnym. Celem ratowania dorobku bazowego i kadrowego szkoły ówczesny dyrektor B. Dybska uruchomiła 4-letni wydział opiekunki dziecięcej. W 1994 r. LM przekształcono w Zespół Szkół Medycznych ,w skład którego wchodziło LM i Medyczne Studium Zawodowe z 2,5 letnim Wydziałem Pielęgniarstwa i 2 letnim Wydziałem Terapii Zajęciowej. W 1995r. uruchomiono 2,5 letni Wydział Fizjoterapii, 1996r- Wydział Instruktora Higieny.

05.11.2005r. Zespół Szkół Medycznych został przekształcony w Medyczną Szkołę Policealną.

01.09.2014r. Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu zostaje przekształcona na Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, w skład którego weszły: Medyczna Szkoła Policealna oraz Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych

01.09.2015r. W ramach Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostaje utworzone Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.

W sierpniu 2019r. Zostaje zlikwidowana Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych.

Od 01.09.2019r. W skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu wchodzą: Medyczna Szkoła Policealna i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.

 

Szkoła może prowadzić kształcenie zawodowe w branżach i przypisanych do branż zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów:

 

1) Branża opieki zdrowotnej – zawody:

  1. Higienistka stomatologiczna
  2. Opiekunka dziecięca
  3. Technik elektroradiolog
  4. Technik farmaceutyczny
  5. Technik masażysta
  6. Technik sterylizacji medycznej
  7. Terapeuta zajęciowy

2) Branża pomocy społecznej – zawody:

  1. Asystent osoby niepełnosprawnej
  2. Opiekun osoby starszej
  3. Opiekun w domu pomocy społecznej
  4. Opiekunka dziecięca
  5. Opiekunka środowiskowa

3)Branża fryzjersko – kosmetyczna:

  1. Technik usług kosmetycznych

 

Szkoła kształci w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Szkoła może prowadzić kształcenie ustawiczne w formie:

  1. Kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie zawodów, w których kształci
  2. Kursów umiejętności zawodowych w zakresie zawodów, w których kształci