Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w okresie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły , będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Słuchacze wszystkich kierunków zostają zobowiązani do zapoznawania się

Z informacjami zamieszczanymi przez nauczycieli poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na;

  • stronie internetowej szkoły / w zakładce materiały/
  • indywidualnych adresach poczty elektronicznej
  • klasowych adresach poczty elektronicznej

Informacje, o których mowa w szczególności dotyczą realizacji programów nauczania na poszczególnych kierunkach, bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.